คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558

 

   ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ในส่วนของ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว จำนวน 8 กระบวนงานคือ

  1. การขอหนังสือรับรองการจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ภาษาอังกฤษ) (กพ.01)
  2. การขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพ02)
  3. การขอประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพ.03)
  4. การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น (กพ.04)
  5. การขอประเมินความรู้และประสบการณ์เพื่อเข้าสู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีไม่มีเอกสารหลักฐานการศึกษา) (กพ05)
  6. การรับนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพ.06)
  7. การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการ (กพ07)
  8. การขอจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพ.08)

        รายละเอียดตามเอกสารดังต่อไปนี้

Visitors: 44,139